Chung kết Hội thi cán bộ thư viện giỏi tại Cần Thơ 2018

Efy Test

Giới thiệu tác phẩm : Đường Kách mệnh

02 năm thực hiền đề án phát triển văn hóa đọc

Giới thiệu tác phẩm: Nhật ký trong tù

Bài thơ : Tiếng việt

Tác phẩm: Một thời hoa lửa

Điểm sách về đề tài thương binh liệt sĩ

Phóng sự: Chuyến xe mang ánh sáng tri thức