31/03/2021 13:16:33
Cơ cấu tổ chức


Ban giám đốc:

 • Hồ Ngọc Thiên - Giám đốc. Điện thoại liên hệ: 0948 818 456
 • Trịnh Thị Thanh Hà - Phó giám đốc. Điện thoại liên hệ: 0233.3852146 hoặc 0935602123

Phòng tổ chức hành chính:

 • Nguyễn T.Thanh Lai - Trưởng phòng
 • Nguyễn Thị Hằng - Kế toán

Phòng công tác bạn đọc:

 • Trịnh T.Thanh Hà - Trưởng phòng

Phòng bổ sung biên mục:

 • Nguyễn Thị Bốn: Trưởng phòng

Phòng Thông tin Thư mục - Nghiên cứu khoa học

1. Lãnh đạo thư viện tỉnh

 • Thư viện tỉnh có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc
 • Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, trực tiếp quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Thư viện trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Thư viện tỉnh chỉ đạo một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Thư viện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Thư viện vắng mặt, Phó Giám đốc Thư viện được Giám đốc Thư viện ủy quyền điều hành các hoạt động của đơn vị.
 • Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luận, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh do Giám đốc Sở quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành và phân cấp quản lý cán bộ, công chức của UBND tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức bên trong của Thư viện tỉnh

Gồm các phòng ban chuyên môn sau:

 • Phòng Tổ chức Hành chính
 • Phòng Bổ sung biên mục
 • Phòng Công tác bạn đọc
 • Phòng Thông tin Thư mục- Nghiên cứu khoa học

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện tỉnh gồm cấp trưởng và không quá 01 cấp phó.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cấp trưởng, phó các phòng và tương đương thuộc Thư viện tỉnh do Giám đốc đơn vị trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định.

2.1. Phòng Tổ chức Hành chính

 • Tham mưu giúp Giám đốc đơn vị về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, tài chính và hành chính quản trị.
 • Xây dựng các đề án, quy hoạch, kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng viên chức... trình Giám đốc đơn vị và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;
 • Tham mưu công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật và giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của cấp trên;
 • Soạn thảo các nội quy, quy chế của đơn vị, lấy ý kiến tham gia của cán bộ, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn, trình Giám đốc xem xét, ban hành và đôn đốc thực hiện các nội quy, quy chế sau khi được phê duyệt;
 • Giúp Giám đốc đơn vị về quản lý công tác tài chính, sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn kinh phí thường xuyên và các nguồn kinh phí khác của đơn vị đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ Nhà nước quy định;
 • Thực hiện công tác văn thư, thủ quỹ của đơn vị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; 
 • Quản lý hồ sơ cán bộ, công văn tài liệu, con dấu và thực hiện công tác lưu trữ theo qui định; in ấn, sao chụp tài liệu theo yêu cầu của đơn vị;
 • Thực hiện công tác hành chính quản trị như: Xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, các trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ nhu cầu công tác của cơ quan; công tác lễ tân, bảo mật, phòng chống cháy nổ, an ninh an toàn cơ quan; công tác quản lý tài sản của đơn vị;
 • Thực hiện chế độ quyết toán, báo cáo, thống kê về tài chính, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương và các báo cáo liên quan khác thuộc chức năng của phòng;
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc đơn vị giao

2.2. Phòng Bổ sung biên mục

 • Tham mưu cho lãnh đạo thư viện về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện ở địa phương. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, xây dựng các đề án, dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.
 • Bổ sung, xây dựng vốn tài liệu thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm và từ các nguồn khác như: nhận lưu chiểu, biếu tặng, tài trợ, trao đổi... phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và của đất nước.
 • Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu nhập vào thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện, tổ chức thành các kho tư liệu phục vụ các đối tượng bạn đọc của tỉnh; xây dựng các cơ sở dữ liệu: sách, báo, tạp chí, bài trích, v.v; in các loại phích mục lục của Thư viện tỉnh.
 • Tổ chức hệ thống tra cứu tài liệu khoa học, hiện đại, thuận tiện phục vụ việc tìm tin của bạn đọc. Trực tiếp tổ chức và quản trị mục lục công vụ của thư viện.
 • Phân bổ sách báo theo chương trình mục tiêu của các cấp cho hệ thống thư viện cấp huyện và tủ sách cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thư viện trên địa bàn.
 • Phối hợp với phòng Công tác bạn đọc trong việc lựa chọn và bổ sung vốn tài liệu.

2.3. Phòng Công tác bạn đọc

 • Tham mưu cho Giám đốc Thư viện tỉnh về công tác tuyên truyền quảng bá sách, báo đến với bạn đọc. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, xây dựng các đề án, dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.
 • Quản lý, bảo vệ và khai thác vốn tài liệu có trong thư viện, đáp ứng nhu cầu về sử dụng vốn tài liệu của các đối tượng bạn đọc đến sử dụng thư viện thông qua hệ thống các phòng phục vụ như: phòng đọc tổng hợp, phòng báo tạp chí, phòng mượn, phòng thiếu nhi,... đảm bảo khai thác có hiệu quả cao nhất vốn tài liệu được nhập vào thư viện.
 • Vận động, theo dõi và quản lý tốt bạn đọc đến thư viện. Nghiên cứu nhu cầu, sở thích của bạn đọc để có biện pháp đáp ứng cao nhất nhu cầu về sách báo cho từng đối tượng.
 • Tuyên truyền trực quan vốn tài liệu có trong thư viện (trưng bày, triển lãm sách báo) phục vụ các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, của đất nước.
 •  Quản trị hệ thống mục lục tra cứu đã được xây dựng tại các phòng phục vụ bạn đọc và có trách nhiệm hướng dẫn bạn đọc tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện, cách thức sử dụng các công cụ này trong việc tìm tin.
 • Có nhiệm vụ xây dựng vốn Báo, Tạp chí bằng ngân sách được cấp hàng năm.
 • Phối hợp với phòng Bổ sung biên mục trong việc lựa chọn và bổ sung vốn tài liệu.

2.4. Phòng Thông tin Thư mục – NCKH

 • Tham mưu cho lãnh đạo thư viện về lĩnh vực tin học hoá hoạt động thư viện. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, xây dựng các đề án, dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.
 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, xây dựng cổng thông tin điện tử cho thư viện.
 • Phối hợp với phòng Công tác bạn đọc tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện và các hoạt động tuyên truyền khác.
 • Quản trị hệ thống mạng và các cơ sở dữ liệu của Thư viện tỉnh.
 • Bảo trì, bảo dưỡng máy tính, máy in và các trang thiết bị hiện đại khác của đơn vị.
 • Biên soạn các ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục phục vụ các đối tượng bạn đọc từ tỉnh đến cơ sở.
 • Tổ chức quản lý, khai thác phòng đa phương tiện  và phòng máy chủ của Dự án BMGF-VN phục vụ bạn đọc

Tác giả bài viết: Nguyễn Trí Tuệ

Nguồn tin: Thư viện Quảng Trị