02/04/2021 16:45:02
Chức năng, nhiệm vụ của thư viện


Vị trí và chức năng

1. Thư viện tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Thư viện tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng các tài liệu được xuất bản tại địa phương, nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng, hình thành thói quen đọc sách trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở.

2. Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế và hoạt động, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với nội quy của Thư viện; Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người cao tuổi, người tàn tật không có điều kiện đến thư viện bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện.

Khuyến khích mở cửa phục vụ người đọc sử dụng tại thư viện vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.

3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của Thư viện.

  • Thu thập, lưu trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương; tài liệu xuất bản ở trong nước và nước ngoài phù hợp với nhu cầu người sử dụng thu viện và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
  • Tiếp nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu của địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao; sưu tầm vốn tài liệu cổ, quý hiếm hiện có ở địa phương, hoặc liên quan đến địa phương, các bản sao khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng mở tại địa phương để bổ sung vào vốn tài liệu của thư viện;
  • Xây dựng vốn tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị, tài liệu tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn; Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng hợp tác giữa Thư viện với các thư viện khác trong và ngoài nước.
  • Được phép lưu trữ tài liệu có nội dung quy định tại khoản 1, Điều 5 Pháp lệnh Thư viện và theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện. Thực hiện việc thanh lọc các tài liệu theo quy định hiện hành về tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện.

4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến người sử dụng thư viện, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Quảng Trị, xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân.

5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc và các sản phẩm thông tin khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của Thư viện.

6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa vào hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin số, đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của thư viện.

7. Tham gia xây dựng thư viện cấp huyện, cấp xã, tủ sách cơ sở, tổ chức việc luân chuyển tài liệu theo quy định; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn.

8. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện tại địa phương; chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện, cơ quan, ban ngành khác của địa phương.

9. Hợp tác quốc tế về mọi mặt trong lĩnh vực thư viện: tham gia các hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thư viện.


Tác giả bài viết: CBTV

Nguồn tin: Thư viện Quảng Trị