27/05/2021
Truyện kháng chiến về đề tài dân tộc miền núi từ 1945 - 1975

Bản sắc dân tộc được hiểu là những gì có thể coi là cốt lõi, chủ yếu, là hình ảnh trung thực về đời sống của một cộng đồng, tạo thành cái gọi là linh hồn, là bản lĩnh, là sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của một dân tộc. Với dân tộc Việt Nam thì bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa được vun đắp nên qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước.

File not found

Bước đầu có những soi chiếu truyện về đề tài dân tộc miền núi giai đoạn 1945 - 1975 dưới lý thuyết của phê bình sinh thái đã giúp chúng ta lý giải một cách khách quan, khoa học và tường minh hơn về tính đặc trưng, độc đáo trong mối quan hệ giữa con người vùng cao với tự nhiên để từ đó mà sinh ra những phong tục, lễ hội hướng đến tự nhiên, lấy tự nhiên làm chủ thể cùng trường tồn với thời gian...


Tác giả bài viết: TCBD