26/05/2021
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Nửa thế kỷ trôi qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Nội dung bản Di chúc không chỉ là những lời tâm huyết, sâu lắng, tràn đầy yêu thương và trách nhiệm của Người đối với đất nước, dân tộc mà còn chứa đựng giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với con đường và công cuộc đổi mới của cách mạng Việt Nam ngày nay.

File not found

Khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thứ trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ mới và kỷ niệm 50 năm công bố Di chúc của Người, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân Việt Nam xuất bản cuốn sách "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam" của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. 

Cuốn sách gồm 3 phần:

  • Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - sự kết kinh bản lĩnh và trí tuệ của Người
  • Nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kì mới

Cuốn sách không chỉ là một công trình khoa học nhằm tri ân sâu sắc vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân mà còn góp phần giáo dục chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; góp phần đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.


Tác giả bài viết: CTBD